Prova Wikiloc Premium gratis

Encara no tens l'App de Wikiloc?  Aconsegueix-la aquí!


Pots provar Wikiloc Premium durant 14 dies abans de subscriure't!

Obtingues la teva prova de 14 dies sense cap cost. Activa el període de prova des de la pantalla de compra de Wikiloc Premium (oferta limitada a un període de prova per compte).

Vols provar la Navegació Outdoor en qualsevol moment?

Les rutes d'aquests tipus de comptes Wikiloc permeten la descàrrega i navegació gratuïta:
  • Rutes dels comptes ORG: Pots veure tots els comptes aquí o en la part superior dels llistats de cerca de rutes com a usuari destacat de rutes promocionades de la zona. Les que segueixis o desis, quedaran al llistat de "Rutes desades" del teu perfil.
  • Les teves rutes: Pots seguir gratuïtament les teves pròpies rutes (les que hagis pujat des de la Web o gravat des de l'App). Aquestes es desaran a la secció "Les teves rutes" del teu perfil.

El pagament de la subscripció a Wikiloc Premium es cobrarà al final del període de prova segons el mètode de pagament que hagis proporcionat (Web de Wikiloc, Google Play o App Store).
El primer període de subscripció es cobrarà dins de les 24 hores anteriors al venciment del període de prova, llevat que ho cancel·lis abans.
A partir d'aquell moment, la teva subscripció a Wikiloc Premium anual o trimestral es renovarà automàticament 24 hores abans del venciment de cada període.

Gestionar o cancellar subscripció a Wikiloc Premium - Web
Gestionar o cancel·lar subscripció a Wikiloc Premium - Android
Gestionar o cancel·lar subscripció a Wikiloc Premium - iOS

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres