Gestionar o cancel·lar subscripció a Wikiloc Premium - Web

Si vols canviar algun detall de la teva subscripció a Wikiloc Premium activada des de la  Web de Wikiloc:
  1. Ves a la Web de Wikiloc > Perfil > Els teus productes > Wikiloc Premium > Gestiona Subscripció.
  2. Seràs redirigit a Stripe, on s'obrirà una pantalla amb el detall de la teva subscripció. Llavors, podràs fer les següents accions:
  • Canviar el mètode de pagament.
  • Cancel·lar la subscripció.
  • Reactivar una subscripció cancel·lada que no hagi caducat.

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres