No em funciona Wikiloc Premium

Encara no tens l'App de Wikiloc?  Aconsegueix-la aquí!

Si has comprat Wikiloc Premium i no pots utilitzar-lo, comprova els següents punts:

1

Revisa que estiguis identificat a Wikiloc amb el mateix usuari amb el qual has realitzat la compra. Wikiloc Premium es vincula al compte Wikiloc que tenia la sessió iniciada en el moment de realitzar la compra. Si la subscripció a Wikiloc Premium s'ha activat per error en un compte equivocat, consulta aquest article.

2

Mira que l'App estigui actualitzada a l'última versió. Entra a l' App Store (en cas de tenir un iPhone) o Google Play (en cas de tenir un Android), i comprova si et dóna la possibilitat d'actualitzar.

3

Les compres de les Apps es fan a través de les botigues d'App oficials corresponents (App Store o Google Play).
Una vegada aquestes són realitzades per l'usuari i confirmades per les botigues, ens les envien al servidor de Wikiloc.
Tan bon punt les rebem, les validem i oferim el servei. Si aquest últim procés ha fallat, tanca l'App i torna-la a obrir.

4

En algun cas s'ha solucionat el procés també en reiniciar el mòbil.

5

En alguns casos (com poden ser algunes compres antigues que anaven lligades a la plataforma com el Navigation Pack Lifetime), si es fa un canvi de mòbil i es canvia de plataforma (d'iPhone a Android), la compra no apareixerà, perquè la compra no es reconeixerà com a vàlida d'una plataforma a l'altra.

Encara necessites ajuda? contacta'ns contacta'ns