No em funciona Wikiloc Premium

Encara no tens l'App de Wikiloc?  Aconsegueix-la aquí!

Si has comprat Wikiloc Premium i no pots utilitzar-lo, comprova els següents punts:

1

Revisa que estiguis identificat a Wikiloc amb el mateix usuari amb el qual has fet la compra. Wikiloc Premium es vincula al compte Wikiloc que tenia la sessió iniciada en el moment de fer la compra. Si la subscripció a Wikiloc Premium s'ha activat per error en un compte equivocat, consulta aquest article.

2

En el cas que estiguis intentant fer servir Wikiloc Premium des de l'App, mira que l'App estigui actualitzada a l'última versió. Entra a l'App Store (en cas de tenir un iPhone) o a Google Play (en cas de tenir un Android), i comprova si et dona la possibilitat d'actualitzar.

3

En cas que hagis comprat Wikiloc Premium mitjançant Google Play o l'App Store, com que les compres poden trigar uns minuts a activar-se, tanca l'aplicació i torna a obrir-la per forçar l'actualització de dades.

4

En algun cas també s'ha solucionat reiniciant el mòbil.

5

A més, en compres antigues (com el Lifetime Navigation Pack), com que aquestes compres només són vàlides des de la plataforma on es van activar, quan es canvia de plataforma (entre iPhone i Android), la compra no apareixerà.

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres