Ja he comprat Wikiloc Premium i em fa tornar a pagar

Encara no tens l'App de Wikiloc?  Aconsegueix-la aquí!

Has fet la compra de Wikiloc Premium i en voler seguir una ruta et diu que no el tens?


El més segur és que estiguis connectat amb un compte diferent que el dia que vas adquirir el producte.
Si no recordes tenir més comptes, prova d'introduir tots els possibles emails en el següent  enllaç de recuperació de contrasenya.

Si el compte no existeix, apareixerà un missatge en vermell indicant que el compte no existeix.

Encara necessites ajuda? contacta'ns contacta'ns