Com activar Wikiloc Premium des de l'App

Wikiloc Premium es pot activar des de Google Play o des de l'App Store.


Està disponible com a subscripció autorenovable anual o trimestral.

Podràs canviar-la o cancel·lar-la en tot moment des de Google Play o l'App Store.

Activa-la des de l'app de Wikiloc > Perfil > Configuració > Els teus Productes

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres