Com activar Wikiloc Premium des de l'App

Encara no tens l'App de Wikiloc?  Aconsegueix-la aquí!

Wikiloc Premium es pot activar des de Google Play o l'App Store.


Està disponible com a subscripció autorenovable anual o trimestral.
Podràs canviar-la o cancel·lar-la en tot moment des de Google Play o l'App Store.
Activa-la des de l' App de Wikiloc > Pestanya "Perfil" > Configuració > Els teus Productes

Gestionar subscripció a Wikiloc Premium - iOS
Gestionar subscripció a Wikiloc Premium - Android

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres