Tinc dos comptes i no puc utilitzar Wikiloc Premium

Si has activat Wikiloc Premium i l'App et mostra un missatge informant-te que la teva subscripció és en un compte diferent del que estàs connectat, en aquest article trobaràs tota la informació per a resoldre-ho: No puc utilitzar Wikiloc Premium (tinc dos comptes).

Per a altres qüestions relacionades amb la gestió i l'accés al teu compte, pots consultar aquest apartat: Gestió i Accés. Si són sobre Wikiloc Premium, accedeix en aquest enllaç.

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres