Una ruta passa per una propietat privada

Què fer si una ruta publicada a Wikiloc passa per la meva propietat o considero que vulnera els meus drets?

Wikiloc és un prestador de serveis d'intermediació (ISP), d'acord amb el que preveu la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, " LSSI"). Això és així, perquè Wikiloc es limita a facilitar als usuaris un servei amb el qual poden allotjar i accedir a les rutes, però no edita, examina, controla, garanteix, selecciona, aprova ni s'identifica amb aquestes.

Com a tal, Wikiloc no té un deure general de supervisió de les rutes i està subjecte al règim d'exempció de responsabilitat previst en l'article 16 de la LSSI, en virtut del qual Wikiloc no és responsable en tant que no tingui coneixement efectiu del fet que l'activitat o la informació emmagatzemada és illícita o lesiona béns o drets d'un tercer i, si té coneixement efectiu, en la mesura que actuï amb la diligència deguda per retirar les dades.

Tal com assenyala l'article 16 de la LSSI, s'entén que hi ha un coneixement efectiu, quan un òrgan competent hagi declarat la illicitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquestes, o quan s’hagués declarat l'existència de la lesió, i es conegués la corresponent resolució.

Amb caràcter addicional, s'ha de tenir en compte que, en les reclamacions que es plantegen a Wikiloc a causa de les rutes, la peculiaritat resideix en la dificultat de determinar la illicitud o infracció de drets de tercers en les rutes publicades. Així, cal verificar el títol de propietat i hi pot haver moltes circumstàncies fora de l'abast de Wikiloc que afectin la procedència de la reclamació, com per exemple, l'existència de camins públics, servituds o drets de pas. Per això, en aquests supòsits en què pot haver-hi tants dubtes sobre la base de la reclamació, en principi, és necessària la declaració o resolució esmentada en el paràgraf anterior perquè hi hagi coneixement efectiu per part de Wikiloc.

Igualment, per identificar els autors de la ruta, per la normativa de protecció de dades, cal que hi hagi un requeriment d'un organisme judicial o que sigui un altre dels supòsits previstos legalment.

Sense perjudici de l'anterior, en la nostra experiència, per a resoldre un problema relacionat amb una ruta, la manera més ràpida i eficaç seria posar-se en contacte via missatge privat amb l'autor de la ruta i exposar els arguments pertinents, sollicitant que elimini la ruta en qüestió. De la mateixa manera, una altra opció seria posar un comentari a la ruta indicant el problema, que també tindria un efecte informatiu per a usuaris que estiguin interessats a fer la ruta i que no disposen d’aquesta informació. En la majoria dels casos, no hi ha una mala intenció i es rep una resposta positiva i una acció ràpida.

És important tenir en compte que el més probable és que la ruta hagi estat publicada en altres portals (Strava, Garmin, Suunto, Endomondo, Runkeeper, etc.), motiu pel qual informar els futurs usuaris és una molt bona opció per resoldre el problema.

No has trobat el que cercaves? Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres